Szkolnictwo Wokół nas

Region. Ministerstwo Edukacji i Nauki wsłuchuje się w głos środowiska. Egzaminy maturalne i ósmoklasisty w nowej formule

Egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone w 2021 r., wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej.

Pod koniec listopada 2020 r. rozpoczęły  się prekonsultacje do propozycji wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu maturalnego oraz egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021. Aby nie być posądzonym o wprowadzanie rozwiązań nieakceptowalnych przez środowisko oświaty, resort edukacji opracował nowe wymagania egzaminacyjne, oparte na przekazanych propozycjach i modyfikacjach, przesłanych do ministerstwa w ramach prekonsultacji. Wpłynęło prawie 2,5 tys. opinii, zarówno od nauczycieli, uczniów, nauczycieli akademickich, jednostek naukowych, jak i od stowarzyszeń. Wszystkie nadesłane uwagi zostały przekazane zespołom, które w kolejnym etapie dokonały analizy propozycji i zmodyfikowały projekt.

Jakie zmiany programowe wprowadzono pod wpływem nadesłanych opinii?

Przychylając się do nadesłanych opinii dotyczących egzaminu ósmoklasistów, z języka polskiego wykreślono z listy lektur obowiązkowych „Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza. Z matematyki natomiast ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii. W przypadku języka angielskiego z listy środków gramatycznych wykreślono czas „past perfect” oraz mowę zależną. Jeśli chodzi o egzamin maturalny, wprowadzono następujące zmiany: z matematyki na poziomie podstawowym, ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów. Z geografii na poziomie rozszerzonym, usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które są trudne do omówienia podczas nauki zdalnej, np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystykę reżimów rzecznych w Polsce, zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie czy zróżnicowanie językowe ludności świata.

Nowe zasady przeprowadzania egzaminów?

Opierając się na nadesłanych opiniach, resort edukacji opracował nowe zasady egzaminacyjne w 2021 r. W przypadku matury zniesiono obowiązek przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwiono zmianę deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. Obowiązkowe będą egzaminy pisemne z języka polskiego, matematyki i języka obcego. W przypadku języka polskiego i obcego, możliwy będzie egzamin ustny, jeśli uczeń sobie zażyczy, zwłaszcza w sytuacji gdy będzie aplikował do szkoły wyższej, gdzie potrzebne będą punkty do procesu rekrutacji. W 2021 r. zdający może przystąpić do egzaminu maksymalnie z sześciu przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej. Ósmoklasiści z kolei, zdawać będą obowiązkowo dwuczęściowy egzamin pisemny z języka polskiego oraz egzaminy z matematyki i języka obcego nowożytnego. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już aneksy do informatorów o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r. z poszczególnych przedmiotów. Nowe rozwiązania mają swoich przeciwników i zwolenników. Niektórzy nauczyciele optują za utrzymaniem egzaminów ustnych, argumentując to tradycją nauczania i możliwością oceny umiejętności formułowania sądów. Inni twierdzą, że obecne „zdalne roczniki” uczniów, mogą mieć problem z egzaminami ustnymi, nie wszyscy dobrze się czują w słowie mówionym, a internetowa petycja o odwołaniu egzaminów ustnych zebrała prawie 35 tys. podpisów.

BM

Komentarze