Dodatek Samorządowy - podsumowanie VIII kadencji Gmina Chmielno Wokół nas

Gmina Chmielno z rekordową ilością inwestycji w mijającej kadencji

Kadencja samorządowa 2018-2024 dla gminy Chmielno przyniosła wiele inwestycji infrastrukturalnych. Zwieńczeniem tej bardzo udanej kadencji jest rok 2023, w którym wartość rozpoczętych i trwających inwestycji sięgnęła rekordowej kwoty 30,2 mln zł. Kwota ta stanowi aż 40,8% budżetu gminy, który po stronie wydatków w 2023 roku wyniósł nieco ponad 74 mln zł. Warto dodać, że dla wójta Michała Melibrudy bardzo ważnym elementem zarządzania budżetem gminy jest restrykcyjne podejście do zadłużenia. Dzięki takiej polityce, w kadencji 2018-2024 udało się zmniejszyć zadłużenie gminy Chmielno z około 18,5 mln zł do 14 mln zł, tj. aż o 24%. Takie podejście szczególnie ważne okazało się w latach 2022-2023, które przyniosły samorządom drastyczny wzrost kosztów obsługi długu. Dzięki spłaceniu prawie 4,5 mln zł kredytu gmina Chmielno wydała mniej na obsługę długu i mogła przeznaczyć większą ilość środków własnych na inwestycje. Oto najważniejsze inwestycje w gminie Chmielno w roku 2023:

Poprawa dostępności do oświaty i wychowania

Od 1 kwietnia 2022 roku do 30 września 2023 roku realizowany był na terenie placówek w Miechucinie i Chmielnie projekt „Dostępna Szkoła”. Sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Wartość zadania: 1,3 mln zł.

W kilku placówkach gminy realizowany był projekt „Dostępna Szkoła”.
Poprawiono dostępność do gminnych placówek oświatowych.

Pozyskane w ramach grantu środki wydatkowane zostały m.in. na poprawę infrastruktury dojścia do placówek oświatowych, wyznaczenie miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, remonty i dostosowanie pomieszczeń: sal lekcyjnych, rewalidacyjnych, świetlic, stołówki szkolnej, łazienek; montaż windy, platformy przyschodowej, odpowiednie oznakowanie pomieszczeń, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, szkolenia i kursy mające na celu podniesienie świadomości oraz kompetencji nauczycieli, specjalistów szkolnych, administracji i obsługi w zakresie dostępności.

W latach 2021-2023 zrealizowano zakup sprzętu i oprogramowania dla placówek oświatowych gminy w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” oraz w ramach „Wsparcia Rodzin Popegeerowskich”.

W bieżącej kadencji poprawiono również dostępność do gminnych placówek wychowania przedszkolnego.

Remont i modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej

W ramach inwestycji Bezpieczne Warsztaty wykonano remont klatki schodowej, przebudowano wejście oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, zmodernizowano parking, wyremontowano część dachu na budynku i wymieniono okna dachowe. Wartość całej inwestycji wyniosła 289 tys. zł. Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023 w kwocie 160 tys. zł.

Wykonano remont budynku WTZ.

Kompleksowa modernizacja dróg na terenie gminy

W ramach inwestycji, w 2023 r. zrealizowano:

Przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 154006G w Reskowie o łącznej długości ok. 0,6 km. W ramach zadania powstało też odwodnienie i oświetlenie.

Nowa droga w Reskowie.

Przebudowę i rozbudowę ul. Brzozowej, ul. Garncarskiej, ul. Jesionowej w Chmielnie o długości ok. 1,53 km wraz z kanałem technologicznym, kanalizacją deszczową, chodnikiem oraz oświetleniem ulicznym.

Wybudowano drogę gminną nr 154017G w Chmielnie o długości ok. 1,59 km, łączącą Chmielno wraz z przebudową skrzyżowania i wykonaniem zjazdów.

Remont ul. Źródlanej w Garczu na odcinku ok. 0,32 km – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz kanalizację deszczową.

Wyremontowana ul. Źródlana w Garczu.

Gmina Chmielno na całość przedsięwzięcia otrzymała dofinansowanie w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 12,35 mln zł. Wartość inwestycji to ponad 15,75 mln zł.

Modernizacja dróg dojazdowych w miejscowości Maks – inwestycja obejmowała budowę asfaltowej drogi przemysłowej w miejscowości Maks, o długości ok. 320 m oraz przebudowę drogi wewnętrznej o długości ok. 200 m z kostki betonowej z chodnikiem i kanalizacją deszczową. Całkowity koszt zadania to 2,97 mln zł. Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1,99 mln zł.

Budowa dróg gminnych, ulice: Podgórna, Widokowa i Pogodna w miejscowości Miechucino. W ramach inwestycji zostaną zrealizowane trzy odcinki dróg gminnych o łącznej długości ok. 675 m wraz z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1,64 mln zł. Całkowita wartość: 3,37 mln zł.

Bajpas chmieleński.

Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

W 2023 r. zakończono I etap robót obejmujący:

1. Wymiana sieci wodociągowej ul. Grzędzickiego w Chmielnie

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Miechucinie ul. Kartuska

3. Budowa sieci wodociągowej Borzestowo – Grodzisko

4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Chmielnie ul. Na Zboczu

5. Budowa sieci wodociągowej Borzestowo – Stary Dwór

Koszt I etapu: 1,61 mln zł. Gmina Chmielno na całość przedsięwzięcia otrzymała dofinansowanie w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3,02 mln zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 3,19 mln zł.

Roboty przy rozbudowie sieci wod-kan.

Modernizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi

W ramach zadania wyposażono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Chmielno w kontenery metalowe do zbiórki odpadów komunalnych, beczki metalowe na odpady niebezpieczne oraz pojemniki o pojemności 1100 litrów do wszystkich frakcji odpadów. Ponadto wyposażono mieszkańców Gminy Chmielno w pojemniki na papier, szkło i bioodpad. Zakupiono również trzy pojazdy do selektywnej zbiórki odpadów: śmieciarkę jednokomorową o pojemności 22 m3, śmieciarkę jednokomorową o pojemności 16 m3 oraz hakowiec do przewozu kontenerów z odpadami wraz z zabudową śmieciarkową o pojemności 10 m3. Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowity koszt zadania: 3,84 mln zł. Wysokość pozyskanego dofinansowania to:  3,18 mln zł.

Gmina zakupiła trzy pojazdy do selektywnej zbiórki odpadów.

Inne inwestycje służące mieszkańcom

W bieżącej kadencji wykonana została inwestycja poprawiająca dostępność do Urzędu Gminy Chmielno dla osób z niepełnosprawnościami. Wartość inwestycji: 88,9 tys. zł, co stanowi 100% dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach inwestycji wdrożono rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami poprzez zakup wyposażenia, m.in. tablice tyflograficzne, pętle indukcyjne, lupy optyczne, tabliczki przydrzwiowe z opisem w alfabecie Braille’a, beacony oraz wykonanie prac remontowo-montażowych: pola uwagi, kontrastowe nakładki na schody zewnętrzne, wykonanie posadzki antypoślizgowej z kontrastem, przebudowa pochylni, wymiana drzwi zewnętrzne. Przeprowadzono też audyt i dostosowano stronę internetową Urzędu zgodnie ze standardem WCAG 2.1.

Poza wymienionymi inwestycjami, które miały miejsce w 2023 roku, trzeba wyróżnić wiele innych zrealizowanych w bieżącej kadencji:

Modernizacja oczyszczalni ścieków, rekordowa rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych sięgająca kilkunastu kilometrów. Ostatnia tak duża ilość sieci powstawała w kadencji, kiedy budowano je po raz pierwszy

Inwestycje w bezpieczeństwo publiczne

Po raz pierwszy w historii gminy Chmielno w czasie jednej kadencji zakupiono dwa nowe pojazdy ratowniczo-gaśnicze, dla OSP Chmielno i OSP Zawory. Dodatkowo udało się wymienić stare zużyte już pojazdy, na nowsze używane, w OSP Miechucino, OSP Reskowo, 2 pojazdy dla OSP Kożyczkowo, oraz pozyskać dwa pojazdy osobowe z PSP – dla OSP Chmielno i OSP Reskowo. Daje to również rekordową ilość ośmiu pojazdów wymienionych lub pozyskanych dla OSP w jednej kadencji. Oprócz pojazdów samorząd wydał dużo środków na remonty np. wnętrze remizy OSP Miechucino, oraz wyposażenie jednostek oraz wyposażenie osobiste strażaków. Zakupiono również nowe pojazdy dla Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dofinansowano zakup radiowozu dla posterunku policji w Chmielnie oraz karetki dla Ośrodka Zdrowia w Chmielnie.

Nowy wóz dla OSP w Zaworach.

Wybudowano trzy nowe place zabaw w Chmielnie i Garczu, wyremontowano kilka istniejących.

Wybudowano trzy nowe place zabaw w Chmielnie i Garczu.

Poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez organizację dużej ilości imprez co sezon, budowa ścieżki dydaktycznej z kładką przez jez. Wielkie w Miechucinie, i platformą widokową na Tamowej Górze w Zaworach, budowa pomostu nad jez. Długim w Borzestowie.

Potencjał turystyczny Chmielna niewątpliwe wzmocniła wkomponowana w otoczenie ścieżka nad J. Wielkim w Miechucinie.
Przystanek kajakowy przy przystani żeglarskiej „Dulka”. Jeden z siedmiu na terenie gminy.

Poprawa dostępności miejsc publicznych dla osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych, program Dostępna szkoła w szkołach w Miechucinie i Chmielnie, program dostępny Samorząd dostosowujący urząd gminy dla osób z niepełnosprawnościami.

Pozyskano w korzystnej cenie szereg terenów inwestycyjnych takich jak działki pod nowe ujęcia wody w Chmielnie i Borzestowie, 2 ha terenu pod sport i rekreację w Miechucinie, kolejne 2 ha terenu pod cmentarz i inwestycje publiczne w centrum Miechucina, teren pod parking koło plaży w Garczu.

Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu Cyfrowa Gmina.

Realizowano programy wspierające rozwój oświaty i modernizacje placówek, jak: Dostępna Szkoła, Zwiększenie dostępności placówek wychowania przedszkolnego w gminie Chmielno, Laboratoria Przyszłości, Wsparcie rodzin popegeerowskich w gminie Chmielno.

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

W sierpniu 2023 r. zakończono realizację działań wspierających oraz integrujących dla obywateli Ukrainy z terenu gminy Chmielno w ramach projektu „Pomorskie z Ukrainą” Działanie 14.1 Integracja imigrantów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach zadania realizowano działania o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym, zdrowotnym, kulturalnym, profilaktyki wykluczenia społecznego i szkoleniowym. W projekcie brało udział 40 osób z Ukrainy, pracownicy Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wysokość dofinansowania wyniosła 500 tys. zł, co stanowi 100% dofinansowania.

Inwestycje roku bieżącego

W marcu 2024 roku w gminie Chmielno trwają kolejne inwestycje: modernizacja ulicy Podgórnej, Pogodnej i Widokowej w Miechucinie, modernizacja ulicy Rzemieślniczej i drogi wewnętrznej do bloku w Maksie, budowa kanalizacji sanitarnej do Zajezierza. Rozstrzygnięto przetargi i lada dzień ruszy budowa świetlicy wiejskiej w Cieszeniu oraz modernizacja placu zabaw koło świetlicy wiejskiej w Łączyńskiej Hucie.

W latach 2024-2025 samorząd chmieleński planuje wydać kwotę prawie 15 mln zł na modernizację gospodarki wodno-kanalizacyjnej, poprzez budowę dwóch nowych ujęć wody, modernizację kilku istniejących, rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnych.

W planach są dalsze modernizacje dróg, budowa budynków użyteczności publicznej oraz rewitalizacja istniejących.

Bardzo ambitne plany sprawiają, ze z pewnością samorząd chmieleński czekają kolejne bardzo pracowite lata a gminę Chmielno – rozwój i bardzo ważne inwestycje infrastrukturalne.

Komentarze