Gmina Karsin OSP

Gmina Karsin. Ochotnicza Straż Pożarna. Strażacy-ochotnicy gwardia każdego wójta

Co piętnasty mieszkaniec gminy należy do OSP. Biorąc pod uwagę ich rodziny, to daje całkiem dużą społeczność. Stąd ze strony gminy troska o ich potrzeby, a z drugiej ogrom zadań i odpowiedzialności, jaką ta grupa mieszkańców dźwiga na swoich barkach.

Na terenie gminy Karsin działa osiem jednostek OSP. W swoich szerach skupiają prawie 400 osób, w tym ponad 120 strażaków „czynnych” biorących udział w działaniach ratowniczych. Pozostali to członkowie honorowi, wspierający oraz druhowie należący do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Z tej struktury trzy jednostki należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Podstawą wyposażenia – wóz bojowy

Specyficzne położenie gminy Karsin na krańcu powiatu i województwa powoduje, że na jej jednostkach OSP spoczywa nie tylko obrona przeciwpożarowa, ale również udział w działaniach na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, a nawet udział w izolowanych zdarzeniach ratownictwa medycznego. Stąd konieczność odpowiedniego wyposażenia jednostek w niezbędny sprzęt i środki transportu. Główną jednostką jest OSP Karsin, która posiada na swoim stanie „średni” i „ciężki” wóz bojowy. Kolejne trzy: OSP Wiele, Osowo i Wdzydze Tucholskie posiadają tzw. „średnie” i „lekkie” wozy bojowe.

Gmina Karsin to znana nie tylko w regionie tereny letniej turystyki i rekreacji. Stąd wśród zadań strażaków – ochotników są również te związane z bezpieczeństwem odpoczynku na wodzie.  Dlatego dwie jednostki OSP z terenu gminy wyposażone są w wozy „lekkie” z motopompami. Dwie jednostki OSP wyposażone są sprzęt do ratownictwa wodnego. OSP Wiele posiada przyczepę z łodzią ratowniczą, a OSP Wdzydze przyczepę ze specjalistyczny pontonem otrzymanym z Komendy Powiatowej PSP w Kościerzynie. 

Zapracowani druhowie

W związku z pandemią nie odbyły się zebrania podsumowujące rok ubiegły w jednostkach, stąd trudno o statystyki za 2020. Możemy bazować tylko na tych z roku 2019. Wtedy to OSP Karsin miało 146 zdarzeń – najwięcej w powiecie. Przodował wśród jednostek KSRG. Wśród jednostek nienależących do tego systemu przodowała również jednostka z gminy Karsin – OSP Wiele. Wyjeżdżali aż 54 razy.

W ostatnich latach zwiększała się zwłaszcza w jednostce w Karsinie ilość wyjazdów do tzw. izolowanych zdarzeń ratownictwa medycznego. Są to wyjazdy, które jednostka obsługuje w sytuacji, kiedy nie są dostępne zespoły ratownictwa medycznego ze stacji w Kościerzynie, Brusach i Czersku. Oznacza to, że działania druhów nie ograniczają się tylko do wyjazdów związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej podczas wypadków drogowych, ale są realizowane w zastępstwie pogotowia ratunkowego. Czasami są to wyjazdy do trudnych wypadków, wymagających specjalistycznej wiedzy.

Ale  strażacy – ochotnicy realizują nie tylko działania statutowe. To również mieszkańcy mocno zaangażowani społecznie. Praktycznie społeczność każdej jednostki angażuje się w życie lokalnej parafii w myśl hasła ,,Ludziom na ratunek. Bogu na chwałę”. OSP to również działalność kulturalna. Przy OSP w Osowie prężnie działa orkiestra dęta, która uświetnia swymi występami wiele uroczystości i wydarzeń kulturalnych oraz religijnych. Właściwie w każdej większej uroczystości patriotycznej czy religijnej strażacy-ochotnicy są reprezentowani.

Przez swoje oddanie służbie i zaangażowanie w życie gminy, strażacy – ochotnicy cieszą się dużym uznaniem jej mieszkańców.

red.

Rozmowa z wójtem – druhem Romanem Brunke, Prezesem Zarządu Gminnego OSP RP

Dariusz Tryzna: Panie Wójcie,  jakie w ostatnich latach gmina ma nakłady na ochronę przeciwpożarową, w tym na zakup wyposażenia czy wozów bojowych?

Roman Brunke: Gmina Karsin od lat jest liderem powiatu jeżeli chodzi o nakłady na utrzymanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. Na bieżącą działalność OSP jest to w ostatnich latach przeznaczana kwota 200-250 tys zł rocznie. Poza tym gmina realizuje wiele działań inwestycyjnych, w tym zakupy nowoczesnych wozów bojowych oraz rozbudowę i modernizację bazy lokalowej OSP. W ubiegłym roku za kwotę 839 tys. zł zrealizowano zakup nowego wozu bojowego Volvo FL 4×4 dla OSP Karsin, z czego udział środków własnych samorządu wyniósł 380.000 zł., a pozostałe środki pochodziły z Budżetu Państwa oraz dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. W związku z pozyskaniem przez OSP Karsin nowego wozu bojowego, sześcioletni średni Mercedes Atego trafił z Karsina do OSP Osowo. Dlatego też w ubiegłym roku przy remizie w Osowie za kwotę 70.000 zł wybudowano nowy boks garażowy dla Mercedesa. Posiadany przez OSP Osowo wóz marki Star 244 w ostatnim czasie został nieodpłatnie przekazany OSP Piaseczno w gminie Gniew. W bieżącym roku samorząd planuje zakup nowego wozu bojowego dla OSP Wdzydze Tucholskie. Gmina ma także gotowe pozwolenie na budowę nowej remizy dla OSP Karsin. Samorząd jak i strażacy liczyli na wsparcie finansowe tego zadania z Funduszu Inwestycji Lokalnych jednak wniosek gminy ostatecznie nie otrzymał dofinansowania. Samorząd będzie jednak ponawiał aplikowanie o środki w kolejnych naborach wniosków. Niepokojące jest, że z roku na rok drastycznie wzrastają koszty utrzymania i certyfikacji posiadanego przez OSP sprzętu. Również strażacy stale muszą podnosić swoje umiejętności, co nierzadko wiąże się z koniecznością ponoszenia znacznych wydatków za udział w szkoleniach i recertyfiakcjach posiadanych uprawnień.

D.T.: Panie Prezesie, jaka jest rola strażaków ochotników w życiu społecznym gminy?

R.B.: Ochotnicze Straże Pożarne ze swej natury są ruchem społecznym, którego funkcjonowanie w głównej mierze opiera się na potrzebie i chęci niesienia pomocy innym. Współczesna działalność OSP to nie tylko gaszenie pożarów i działania podczas zdarzeń zagrożenia zdrowia, życia i mienia ludzkiego. OSP, zwłaszcza w najmniejszych miejscowościach są nierzadko jedyną organizacją społeczną, odgrywają zatem bardzo ważną rolę w aktywizacji lokalnych środowisk. Współpracują z parafiami, szkołami, Kołami Gospodyń Wiejskich, biorąc czynny udział w organizacji lokalnych uroczystości, festynów, świąt narodowych i religijnych, czy wspieraniu akcji charytatywnych. Jednym z przykładów może być zainicjowana niedawno przez strażaków z OSP Karsin akcja „Siła męskich serc dla Gosi”, dzięki której udało się wesprzeć zbiórkę pieniędzy na przeprowadzenie specjalistycznej operacji kręgosłupa u jednej z mieszkanek gminy. Ważnym adresatem działań OSP jest młodzież, skupiona wokół Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych. OSP pełnią zatem istotną funkcję wychowawczą, kształtującą młodzież i jej postawy. Tworzą dla młodych ludzi szczególną przestrzeń, w której mogą oni wspólnie spędzać czas, integrować się i zdobywać nowe umiejętności.

D.T: Dziękuję za rozmowę.

Druhowie jednostki podczas przekazania jej samochodu bojowego w dniu 19 września 2020 roku.
Członkowie strażackiej orkiestry dętej działającej przy OSP Osowo.

Komentarze