Gmina Karsin Samorząd Wokół nas

Gmina Karsin. Z ostatniej sesji Rady Gminy. ,,Zasłużony dla Gminy Karsin” dla 10 mieszkańców

Na sesji z dnia 31 marca radni przyjęli uchwałę, na mocy której dziesięcioro mieszkańców gminy otrzymało tytuł „Zasłużony dla Gminy Karsin”. Dziewięcioro z nich to wieloletni sołtysi. Uhonorowanym tytuł ten wręczyli i pogratulowali wójt Roman Brunke i przewodniczący Rady Gminy Bogdan Pepliński. Takie wydarzenie miało miejsce po raz pierwszy w gminie.

XXVIII sesja była wyjątkowa, gdyż po raz pierwszy przyjęto na niej uchwałę nadającą tytuł „Zasłużony dla Gminy Karsin” i uhonorowano nim dziesięciu mieszkańców. Uchwałę złożył wójt Roman Brunke i to on przedstawił sylwetki nominowanych osób.

– Mam wielki zaszczyt i godność przedstawić kandydatów do tytułu „Zasłużony dla Gminy Karsin”. Na podstawie dzisiejszej uchwały zamierzamy taki tytuł przyznać osobom, które w sposób znakomity przyczyniły się do rozwoju naszej gminy. To osoby, które przez wiele lat, jako społecznicy pracowali na rzecz naszej społeczności.  Wśród nich są przede wszystkim nasi sołtysi. […] Choć my jako mieszkańcy tej gminy znamy się na dobre, to niektóre z nich dokonań z racji upływającego czasu trzeba przypomnieć – zaczął laudację wójt R. Brunke.

Gala uroczystości

Po wystąpieniu wójta przewodniczący odczytał treść uchwały.

,,Po rozpatrzeniu przez kapitułę złożonych wniosków Rada Gminy nadaje tytuł ,,Zasłużony dla Gminy Karsin”następującym osobom: Józef Kaszubowski, Andrzej Lizakowski, Jerzy Zieliński, Krystian Filipiak, Zyta Czapiewska, Wioletta Talewska, Włodzimierz Wyszogrodzki, Józef Miloch, Henryk Pepliński i pośmiertnie Bronisław Pepliński ‘’.

Radni przy jednym głosie wstrzymującym się przyjęli uchwałę. Następnie wójt i przewodniczący wręczyli statuetki tytułu obecnym na sesji uhonorowanym. Nie było wśród nich Józefa Milocha z Przytarni, który pełnił funkcję sołtysa przez czterdzieści lat. Przez ten czas aktywnie działał na rzecz rozwoju wsi i jej mieszkańców. Udzielał się przy budowie dróg, wodociągu, elektryfikacji wsi i innych pracach społecznych. Przez sześćdziesiąt lat był gospodarzem w miejscowym OSP. Wśród uhonorowanych tytuł pośmiertnie otrzymał Bronisław Pepliński. Był on zasłużonym i długoletnim sołtysem sołectwa Górki. Udzielał się również w OSP. Zapisał się pamięci mieszkańców jako wspaniały, pomocny i życzliwy dla wszystkich człowiek. Tytuł dla niego odebrała żona.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy.

D. Tryzna

Krystian Filipiak z Przytarni

Pan Krystian Filipiak jest sołtysem sołectwa Przytarnia od 2007 r. do chwili obecnej. Podczas pełnienia tej funkcji na terenie sołectwa zrealizowano szereg bardzo ważnych inwestycji takich jak budowa kanalizacji, remont świetlicy wiejskiej, remont remizy OSP, modernizacja terenu wokół stawu wiejskiego oraz budowa wieży widokowej.

Henryk Pepliński z Wdzydz Tucholskich

Pan Henryk Pepliński był wieloletnim sołtysem sołectwa Wdzydze Tucholskie, zawsze bardzo aktywnie działał na rzecz wspólnoty lokalnej, przez szereg lat pełnił funkcję prezesa i kierowcy Ochotniczej Straży Pożarnej. Przyczynił się do budowy Domu strażaka i świetlicy wiejskiej we Wdzydzach Tucholskich, placu zabaw, boiska, utworzenia plaży gminnej oraz licznych inwestycji na terenie sołectwa.

Jerzy Zieliński z Karsina

Pan Jerzy Zieliński to wieloletni zasłużony działacz na rzecz społeczności lokalnej. Od ponad 50 lat aktywnie działa w Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Gminnym Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe pełniąc przez liczne lata funkcję prezesa. Obecnie pełni funkcję sołtysa wsi Karsin. Był także wieloletnim sołtysem sołectwa Cisewie gdzie aktywnie wspierał wszystkie inwestycje służące poprawie lokalnej infrastruktury, do których trzeba zaliczyć budowę placu zabaw w Cisewiu, boiska czy modernizację drogi z Karsina do Cisewia oraz z Cisewia do Bąka.

Wioletta Talewska z miejscowości Bąk

Pani Wioletta Talewska jest sołtysem sołectwa Bąk i Abisynia od 2007 r. Posiada szerokie zaufanie społeczne, czego dowodem jest dokonany przez mieszkańców wybór na kolejną kadencję sołtysa jak i ponowne objęcie mandatu radnej Rady Gminy Karsin. Aktywnie wspiera działalność społeczności lokalnej oraz przyczyniła się do realizacji takich zadań jak: budowa drogi asfaltowej do Bąka, budowa dwóch mostów w Bąku, budowa przystani kajakowej z boiskiem i placem zabaw, wykonanie placu zabaw oraz boiska w Abisynii, oraz liczne naprawy dróg.

Józef Kaszubowski z Zamościa

Pan Józef Kaszubowski był wieloletnim sołtys sołectwa Zamość, gospodarzem OSP Zamość oraz radnym. Jest osobą bardzo zaangażowaną i oddaną w sprawy społeczności lokalnej. Z poświęceniem wspierał lokalne inwestycje na rzecz sołectwa, do których należało m.in.: budowa remizy i salki wiejskiej, budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, placu zabaw oraz drogi asfaltowej.

– Sołtysowałem 36 lat. Przez ten czas mieszkańcy po prostu chcieli mnie wybierać. Widocznie zasługiwałem na to. Ja nie wyróżniałem nikogo. Dla mnie wszyscy byli równi i wszystkich szanowałem. Kiedy zaczynałem, w Zamościu można powiedzieć, że nic nie było. Kiedy kończyłem sołtysowanie były drogi, woda, kanaliza i wiele innych inwestycji.

Andrzej Lizakowski z Borska

Pan Andrzej Lizakowski jest rodowitym mieszkańcem Borska oraz byłym wieloletnim sołtysem sołectwa Borsk. Jako działacz społeczny angażował się we wszystkie działania podejmowane w sołectwie, do których należało w szczególności: budowa kanalizacji, placu zabaw i boiska, modernizacja świetlicy wiejskiej czy stworzenie plaży gminnej przy śluzie.

– Byłem sołtysem ponad dwadzieścia lat. Zaczynałem jako kawaler, a jak się ożeniłem, to zrezygnowałem. Później znowu wróciłem do sołtysowania. Jestem teraz na emeryturze. Cieszę się, że w gminie pamiętano o mnie i tak pięknie doceniono. 

Zyta Czapiewska z Karsina

Pani Zyta Czapiewska była wieloletnim sołtysem sołectwa Karsin oraz radną Rady Gminy w Karsinie. Aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej, dołożyła wszelkich starań w realizacji tak ważnych inwestycji jak: kanalizacji Karsina, budowa sali sportowej, rozbudowa drugiej części szkoły, budowa żłobka, rozbudowa budynku Urzędu Gminy, budowa boisk Orlik, modernizacja stadionu wraz z szatnią oraz budowa i modernizacja szeregu ulic w Karsinie.

– Funkcję sołtysa sprawowałam szesnaście lat i cztery miesiące. Te lata nauczyły mnie, że sołtys to osoba, która powinna rozumieć mieszkańców. W drugą stronę też tak powinno być pod warunkiem, że mieszkańcy sołtysa znają i ufają mu. Aby zdobyć to zaufanie trzeba być komunikatywnym, wyrozumiałym i szanować mieszkańców.

Włodzimierz Wyszogrodzki, były dyrektor Energa-Operator w Kartuzach i Wejherowie

Pan Włodzimierz Wyszogrodzki był wieloletnim dyrektorem Rejonu Dystrybucji Energa-Operator w Kartuzach i Wejherowie. Podczas swojej długoletniej pracy dał się poznać, jako człowiek bardzo przyjazny Gminie Karsin. Dzięki jego zaangażowaniu doprowadzono w 2014 r. do przygotowania dokumentacji a w następnych latach budowy Głównego Punktu Zasilania w Dąbrowie, co w sposób znakomity dało możliwość rozwoju przemysłu drzewnego oraz otworzyło furtkę energii odnawialnej w postaci budowy farm fotowoltaicznych. Wieloletnia i owocna współpraca z samorządem gminy Karsin owocowała w realizację wielu bardzo potrzebnych inwestycji do najważniejszych należała w ostatnich latach wymierna pomoc w wykonaniu m.in. budowy ul. Ogrodowej w Karsinie poprzez inwestycję spółki Operator polegającej na usunięciu kolizji istniejącego oświetlenia ulicznego.

Tytuł dla Bronisława Peplińskiego został przyznany pośmiertnie. Odebrała go małżonka.

Komentarze