Powiat kościerski Wywiady

,,…Naszym głównym celem jest dalszy rozwój Powiatu Kościerskiego…”

Rozmowa z Alicją Żurawską, Starostą Powiatu Kościerskiego

Redakcja: Jakie są osiągnięcia Starosty Kościerskiego w 2020 roku?

Alicja Żurawska: Osiągnięcia Starosty, to tak naprawdę osiągnięcia Zarządu Powiatu Kościerskiego i Rady Powiatu. Zarząd to zespół, którego członkowie rozumieją się i darzą wzajemnym szacunkiem, a to według mnie jest niezbędne do osiągnięcia jakichkolwiek sukcesów. Poczytuję za Moje – Nasze osiągnięcie, zgodną pracę w Radzie Powiatu. Jest ona bardzo widoczna, a wiadomo zgoda buduje. Nasze osiągnięcia nie byłyby możliwe bez profesjonalizmu i zaangażowania dyrektorów wszystkich wydziałów. Mam nadzieję, że z naszymi osiągnięciami identyfikują się też pracownicy Starostwa Powiatowego w Kościerzynie i powiatowych jednostek organizacyjnych. Bez ich codziennej pracy na pewno tych sukcesów nie byłoby.

Na koniec uważam za nasze osiągnięcia to również plus dla poszczególnych gmin naszego powiatu, ponieważ ze zmodernizowanej drogi powiatowej korzystają przede wszystkim mieszkańcy naszych gmin. Stąd w tym miejscu serdecznie dziękuję samorządom gminnym i poszczególnym radom gmin za współpracę w zakresie polepszania infrastruktury drogowej.

Red.: Co uważa Pani za najważniejsze działanie w ubiegłym roku?

A.Ż.: Na pewno będą to działania związane z zapobieganiem i ograniczaniem negatywnych skutków pandemii. Sytuacja, z którą mamy do czynienia od połowy marca ubiegłego roku, całkowicie zmieniła naszą rzeczywistość. Wymusiła wprowadzenie szeregu działań mających na celu przede wszystkich zapewnienie bezpieczeństwa naszym mieszkańcom. Od początku, na bieżąco podejmowaliśmy decyzje związane z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną i staraliśmy się rozwiązywać ewentualne problemy związane z tym stanem rzeczy. W głównej mierze skupiliśmy się na funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Kościerzynie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kościerskiego, i wprowadzaliśmy takie rozwiązania, aby z jednej strony ograniczać możliwość rozpowszechniania się koronawirusa, z drugiej natomiast, aby te ewentualne ograniczenia nie miały wpływu na jakość obsługi interesantów. Myślę, że to się nam udało.

W ramach walki z pandemią robiliśmy wszystko, aby uchronić przed Covid-19 pracowników i pensjonariuszy placówek opieki społecznej podległych powiatowi. Skupiliśmy się na pozyskaniu środków finansowych i rzeczowych dla tego celu. Nasza jednostka – Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu, realizował  projekt „Pomorskie S.O.S”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Grant o wartości ponad 134 tys. zł w pełni wykorzystano na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 67 pracowników zatrudnionych w  Domu. Powiat Kościerski otrzymał także dofinansowanie dla Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz Domu Pomocy Społecznej „Kaszub” w Stawiskach na łączną kwotę ponad 53 tys. zł. Udzielona z budżetu państwa dotacja, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przeznaczona była na przyznanie gratyfikacji osobom zatrudnionym w domach pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii. Do DPS w Cisewiu skierowane było także dofinansowanie w wysokości prawie 183 tys. zł w ramach złożonego wniosku o udzielenie  grantu na wsparcie dla  pracowników Domu w walce z epidemią COVID-19. Chodzi o projekt „Pomorskie pomaga”. W ramach projektu wsparciem zostało objętych 42 pracowników Domu, wykonujących bezpośrednią pracę z mieszkańcami.

Warto również dodać, że powiat kościerski pomógł kwotą 100 tys. zł Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie.

Red.: Ale pandemia Covid-19 wywarła piętno na wszystkie obszary  życia. Dotyczy to również działalności starostwa np. oświaty czy gospodarki.

A.Ż.: Rzeczywiście ograniczenia związane z Covidem już od samego początku wpłynęły na funkcjonowanie naszej oświaty. Poza kilkoma tygodniami we wrześniu, od marca nauka w naszych placówkach oświatowych odbywa się w sposób zdalny. Stąd działania, aby umożliwić ją uczniom z najuboższych rodzin. Zrealizowaliśmy projekt „Zdalna Szkoła w Sercu Kaszub”. Dzięki temu otrzymaliśmy dofinansowanie i zakupiliśmy sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia zajęć lekcyjnych w formie zdalnej – projekt pozwolił na zakup 30 zestawów składających się z laptopów wraz z oprogramowaniem systemowym, biurowym i antywirusowym oraz słuchawek do pracy zdalnej. Wartość zakupionego sprzętu wynosi prawie 99,5 tys. zł.

Powiat Kościerski otrzymał także dofinansowanie na zakup 124 laptopów i sprzętu multimedialnego wraz z oprogramowaniem, oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością, środków ochrony osobistej oraz wyposażenia miejsc kwarantanny, w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Głównym celem Projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

Skutki lockdownu, który dotknął nasze firmy, były łagodzone poprzez działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie. Chodzi tu przede wszystkim o ofertę sześciu instrumentów wsparcia przedsiębiorców i innych podmiotów uprawnionych do pomocy w ramach „Tarczy Antykryzysowej”. Do tej pory rozpatrzono ponad 5 tys. wniosków, a wypłacona kwota wsparcia to blisko 30 mln zł.

Red.: Mimo tego trudnego czasu są na pewno rzeczy, które cieszyły Panią w tym 2020 roku.

A.Ż.: Jestem zadowolona, że w ubiegłym roku utrzymaliśmy w dalszym ciągu wysoką dynamikę modernizacji naszej powiatowej infrastruktury drogowej. Zrealizowaliśmy w tym zakresie zadania na kwotę ponad 12 milionów złotych. Były to takie inwestycje, jak długo wyczekiwana przebudowa drogi powiatowej w Wielkim Klinczu, od centrum wsi do DW 214. Bardzo ważną inwestycją dla nas i dla mieszkańców gminy była przebudowa drogi powiatowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Liniewo. Chodzi też o modernizację  drogi powiatowej Stary Barkoczyn – Sobącz. Te inwestycje to również remonty mostów stalowo – żelbetowych na rzece Czarna Woda w miejscowości Bąk i na kanale Wdy w miejscowości Bąk oraz mostu żelbetowego na rzece Wierzycy w miejscowości Dolne Maliki. Należy również wspomnieć o przebudowie drogi powiatowej w Nowych Polaszkach,  drogi powiatowej na odcinku Dębogóry – Niedamowo,  czy przebudowie drogi powiatowej do miejscowości Deka w Gminie Liniewo.

Cieszę  się, że zgodnie z planami przebiega nasza główna inwestycja w przestrzeni oświaty. Chodzi o budowę hali sportowej wraz z remontem istniejącej sali gimnastycznej i budową parkingu przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Kościerzynie. Mając na uwadze bogatą ofertę edukacyjną oraz wysoką jakość kształcenia, cały czas inwestujemy w nasze placówki oświatowe. Dlatego też rok 2020 był kolejnym rokiem, w którym przeznaczyliśmy bardzo duże środki na wzbogacanie i unowocześnianie klas lekcyjnych oraz pracowni przedmiotowych. Realizowane to było dzięki różnym projektom w PZS Nr 1, PZS Nr 2 w Kościerzynie i innych naszych placówkach.

Red.: Czy ubiegły rok przez ten Covid raczej smutny, przyniósł  starostwu jakieś dobre wieści?

A.Ż.: Tak. Zdecydowanie tak.Wydawać się mogło, że wszyscy o tym zapomnieli, ale sprawa ciągnęła się długo.  2020 przyniósł wreszcie zakończenie tego  sporu dotyczącego budynku przy ul. 3 Maja 8A. W sierpniu ubiegłego roku, na posiedzeniu przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, zawarto ugodę w sprawie z powództwa właściciela budynku przeciwko Powiatowi Kościerskiemu. Mocą zawartej ugody, Powód otrzymał od Powiatu Kościerskiego kwotę 280 tys.  zł, co zgodnie z treścią zawartej ugody, wyczerpuje wszystkie roszczenia Powoda w tym procesie, w tym przede wszystkim pozostałą dochodzoną należność, która na dzień zawarcia ugody stanowiła łącznie kwotę ponad 2 mln zł. To nasz duży sukces, gdyż zawarta ugoda kończy wieloletni spór toczący się pomiędzy stronami, dotyczący lat 2010-2012.

Kolejną bardzo dobrą wiadomością, którą przyniósł ten rok była informacja o wysokiej pozycji Powiatu Kościerskiego w ostatnim rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2017-2019, opracowany przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, w którym to uplasowaliśmy się na 41. pozycji w skali całego kraju, a na trzeciej. w skali Województwa Pomorskiego. Bieżący Ranking obrazuje niewątpliwy sukces poprzedniej i obecnej kadencji Rady i Zarządu Powiatu Kościerskiego, gdyż od 2014, w którym zajmowaliśmy 312. – trzecie od końca miejsce, nasz powiat w zestawieniach „Wspólnoty” pnie się do góry, awansując o 271 miejsc. To jednocześnie potwierdzenie tego, że naszym głównym celem jest dalszy rozwój Powiatu Kościerskiego – Serca Kaszub. 

Red.: Dziękuję za rozmowę.

Komentarze