Gmina Kartuzy

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KARTUZ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach Nr VII/56/2019, z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kiełpino-Leszno, rejon ulic Słonecznej i Rolniczej,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla ww. obszaru, w dniach od 07 stycznia 2020r. do 29 stycznia 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy, pokój nr 207, w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 13 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy, w sali nr 27, o godz. 17:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu do publicznego wglądu, można zapoznać się z ze zgromadzoną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do planu oraz opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi              i wnioski dotyczące projektu planu oraz projektu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi                    i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Kartuzach, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwą jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2020 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Burmistrza Kartuz w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Burmistrz Kartuz

Obowiązek informacyjny dla stron postępowania l. Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.) informujemy, że: 2. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Kartuzy z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy, tel.: 58 6945 200 adres e-mail: gmina@poczta.kartuzy.pl, reprezentowana przez Burmistrza Kartuz, 3. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 4. Administrator informuje, że przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 6. Pana/i dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z art. 31 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 7. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez Pana/ią danych osobowych ma charakter dobrowolny. 8. Dane osobowe mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie organom administracji publicznej współpracującym z Administratorem, jedynie w przypadku wykazania interesu prawnego do otrzymania danych. 9.  Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r, poz. 217 tj. z późn. zm.) 10. W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przysługuje Pani/u prawo do wglądu, uzupełnienia i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 11. W przypadku naruszenia ochrony Pani/a danych osobowych, przysługuje Panu prawo oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Komentarze