Powiat kartuski Wywiady

Wywiad z wicestarostą kartuskim Piotrem Fikusem: „Nic nie jest nam straszne tam, gdzie w grę wchodzi bezpieczeństwo mieszkańców powiatu kartuskiego”.

Z wicestarostą kartuskim Piotrem Fikusem rozmawia redaktor naczelny Dariusz Tryzna.

Dariusz Tryzna: Panie starosto, mamy za sobą rok 2019. Wiem, że przez ostatnie dwanaście miesięcy wiele się działo w obszarze modernizacji i budowy dróg. Prosiłbym o przybliżenie czytelnikom, czego powiat dokonał w tej kwestii?

Piotr Fikus: Można powiedzieć, że był to wyjątkowy rok. Wybudowano i wyremontowano w naszym powiecie ponad 8,5 km dróg oraz wybudowano ponad 7 km chodników i ścieżek rowerowych. Na te zadania wydaliśmy ponad 12,5 mln zł. Same drogi kosztowały nas 11,1 mln zł. Zrealizowano takie inwestycje jak budowa dróg na odcinkach: Sulęczyno – Lemany, Przodkowo – Kawle, Chmielno – Wygoda, Łączyńska, Kawle – Czeczewo, Sulęczyno – Lipusz, Hopy – Szarłata, Goręczyno – Ostrzyce oraz drogi w Mokrych Łąkach, Tuchomiu czy Kiełpinie. Wymieniono lub położono na tych odcinkach nową nawierzchnię asfaltową.

DT: Czy gminy powiatu kartuskiego także partycypowały w kosztach?

PF: Nie tylko gminy. Dołożyło się też Nadleśnictwo Lipusz z powiatu kościerskiego, kwotą 200 tys. zł i Lokalna Grupa Działania kwotą 293 tys. zł. Oczywiście bardzo cenimy sobie pomoc samorządów gminnych, która była istotnym wkładem w realizację zadań. Gmina Sulęczyno wspomogła nas kwotą 300 tys. zł. Gmina Chmielno wyasygnowała ze swojego budżetu 700 tys. zł, gmina Przodkowo dołożyła się kwotą 400 tys. zł. 50 tys. zł dołożyła też gmina Żukowo. W tym miejscu chciałbym w imieniu Pana Starosty Bogdana Łapy serdecznie podziękować za to włodarzom tych samorządów.  Łącznie na zadania te pozyskaliśmy ze zewnątrz 5,5 mln zł, z czego 3,5 mln zł pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych za co serdecznie dziękujemy Wojewodzie Pomorskiemu Panu Dariuszowi Drelichowi .

DT: Czy jest wypracowany jakiś model finansowania w przypadku inwestycji wspólnych dla powiatu i gminy.

PF: Przy budowie dróg nie mamy wypracowanych żadnych standardów. Po prostu rozmawiamy i w zależności od tego, jak finansowo stać gminę, tak się dokłada. Natomiast jeżeli chodzi o chodniki, to mamy wypracowany pewien model, który polega na finansowaniu zadania w proporcji 50 na 50. Gmina daje 50 proc. kosztów, my dokładamy drugie 50 proc. i budujemy chodnik przy drodze powiatowej.

DT: Coraz większa urbanizacja terenów powiatu kartuskiego wymusza takie inwestycje jak budowa chodników. Jak w ubiegłym roku wyglądała realizacja tego zadania.

PF: Na budowę chodników i ścieżek rowerowych powiat przeznaczył w ubiegłym roku 1,5 mln zł . Wyremontowaliśmy i wybudowaliśmy chodniki w takich miejscowościach jak: Chmielno, Kamela, Miechucino, Kiełpino, Sulęczyno, Mokre Łąki, Przodkowo, Kolonia, Banino, Mirachowo, Brodnica Dolna, Skrzeszewo, Łyśniewo, Prokowo, Mezowo, Bącz, Kartuzy i Sianowo. Łącznie wykonano blisko 7 km chodników i ścieżek rowerowych. W realizacji tych zadań partycypowały trzy gminy, z których pozyskaliśmy 676  tys. zł. Gmina Żukowo przekazała nam 296 tys. zł, gmina Kartuzy 320 tys. zł a gmina Somonino 60 tys. zł. Doceniamy pomoc gmin i tam gdzie się one dokładają, zadania te traktujemy priorytetowo. Jednak budujemy także w tych gminach, które się nie dokładają, rozumiejąc ich sytuację budżetową. Ostatnim przykładem jest budowa chodnika w Brodnicy Dolnej, Sianowie oraz w Kartuzach. Wykonaliśmy na własny koszt również oświetlenie ronda w Baninie.

DT: Budowa dróg, chodników to dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców i poprawa ich komfortu życia. Jakie zatem zadania w tym zakresie przewiduje powiat w tym roku?

PF:  W ostatnim kwartale 2019 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do wojewody, na dwie drogi powiatowe. Pierwsza obejmuje trzykilometrowy  odcinek Wygoda Łączyńska – Chmielno, który zostanie poszerzony, zyskując też nową nawierzchnię asfaltową. Prace zostaną wykonane w tym roku. Drugim zadaniem na który złożyliśmy wniosek o środki z Funduszu Dróg Samorządowych jest modernizacja drogi Kiełpino – Pikarnia. Ten odcinek liczy sobie 3,7 km. Na te dwa zadania wydamy, zgodnie z kosztorysem 3,4 mln zł. Połowa tej kwoty pochodzić będzie od wojewody pomorskiego, drugą połowę wyłożymy z własnego budżetu. Te 1,7 mln zł będziemy musieli dodatkowo znaleźć w budżecie, gdyż nie mamy w nim zapisu dotyczącego tych zadań. Środki planujemy wprowadzić do budżetu powiatu po podpisania umowy z wojewodą.  W grudniu 2019 r. podpisaliśmy umowę z firmą Colas Polska Sp. zo. o. na modernizację 3,5 kilometrowego odcinka drogi Pępowo – Leźno. Zadanie kosztować miało według kosztorysu 2,3 mln zł. Firma Colas wyceniła to zadanie na 1,421 mln zł, z czego 50 proc. przekaże nam wojewoda, co oznacza, że koszt znacząco się zmniejszy. Realizację zadania zaplanowano na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.

DT: Chciałbym jeszcze poruszyć kwestię budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 224 z drogą  do Kiełpina, gdzie powiat jest pewnego rodzaju liderem w staraniach o jego szybką budowę.

PF: Jeżeli chodzi o rondo w Kiełpinie, to jest to trudne zadanie na drodze wojewódzkiej, jednak chciałbym podkreślić dobitnie, że nic nie jest nam straszne tam, gdzie w grę wchodzi bezpieczeństwo mieszkańców powiatu kartuskiego. Zresztą do powiatu wpłynęła petycja podpisana przez ponad 1700 osób i powiat nie może być obojętny na głos tych mieszkańców. Pan burmistrz Kartuz optował za sygnalizacją świetlną, co miał realizować marszałek, lecz mieszkańcy chcą tam ronda. Po wykonaniu dokumentacji projektowej, którą wykonają 4 samorządy: Marszałek Województwa, Starosta Kartuski, Burmistrz Kartuz, Wójt Somonina, będziemy aplikować o środki do wojewody. Jeżeli otrzymamy 50 proc. dofinansowania od wojewody, to drugie 50 proc. podzielimy na cztery samorządy i wybudujemy to rondo. Koszt takiego ronda, to ok. 3 mln zł.

DT: A jest jeszcze przecież budowa II etapu obwodnicy, gdzie powiat był również uczestnikiem ostatnio podpisanego porozumienia.

PF: Jest to zadanie jeszcze trudniejsze i w tym przypadku, nie bierzemy na siebie ciężaru odpowiedzialności, gdyż tu najwięcej do powiedzenia ma marszałek województwa. Wystąpimy tu w roli samorządu wspierającego i zapewnimy przebudowę drogi powiatowej w Prokowskich Chróstach, gdzie na odcinku 800 metrów będą poruszały się pojazdy jadące obwodnicą. Nasz udział, to poprawa bezpieczeństwa na tym odcinku, przygotowując ją do standardów drogi wojewódzkiej.

DT: A co powiat planuje w kwestii budowy dróg w najbliższych latach?

PF:  Sukcesywnie poprawiamy bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Mamy opracowaną strategię na całą kadencję w kwestii budowy dróg i ścieżek rowerowych. Już w tym roku planujemy złożyć do wojewody pomorskiego wnioski o dofinansowanie budowy dwóch rond: w Kiełpinie i w Czaplach. W roku bieżącym wykonamy dokumentację projektową na drogę powiatową Stężyca – Wieżyca oraz Grzybno – Hopy, mamy też zaplanowaną dokumentację na budowę drogi powiatowej Kartuzy – Mirachowo. Będziemy chcieli zrealizować budowę drogi Lniska – Sulmin wraz z budową chodnika. Ponadto planujemy wykonać nowy dywanik asfaltowy na drodze Goręczyno – Ostrzyce. W gminie Chmielno planujemy kontynuować modernizację drogi na odcinku Lipowiec – Łączyńska Huta. Mamy plany na rok 2021, 2022, 2023. Zadania na budowę dróg i chodników rozpisane są w czasie do końca kadencji. Panie Redaktorze, do końca czerwca br. na wniosek Pana Starosty Bogdana Łapy zostanie opracowana mapa ścieżek rowerowych łączących wszystkie gminy Powiatu Kartuskiego. Realizację tego zadania planujemy na okres tej kadencji.

DT: Na rok obecny i lata następne, jedyne środki o jakie mogą aplikować samorządy są ulokowane w Funduszu Dróg Samorządowych. Na dzisiaj nie wiadomo, kiedy ruszy kolejny okres aplikowania o środki unijne. Jak powiat zamierza radzić sobie w tej sytuacji?

PF: Na dzisiaj rzeczywiście pozostaje tylko Fundusz Dróg Samorządowych. Jednak mamy informacje, że w tym roku może się rozstrzygnąć kwestia środków unijnych u marszałka województwa. Ma być jakaś pula środków na drogi, ale szczegółów jeszcze nie znamy. Na dzisiaj pewne środki są tylko u pana wojewody. Na przełomie lipca i sierpnia planowany jest nowy nabór wniosków i my już się przygotowujemy, żeby niczego istotnego nie pominąć.

Jak zapewnia wicestarosta Piotr Fikus nie udało by się zrealizować tylu inwestycji, gdyby nie zaangażowanie wielu osób: Starosty Powiatu Kartuskiego Pana Bogdana Łapy z całym Zarządem i Radą Powiatu wraz z Pracownikami Starostwa, Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha, Pracowników Zarządu Dróg Powiatowych z Dyrektorem Andrzejem Puzdrowskim na czele oraz Burmistrzów i Wójtów Powiatu Kartuskiego. Panowie Starostowie Bogdan Łapa i Piotr Fikus serdecznie dziękują za przekazane środki finansowe Wojewodzie Pomorskiemu Dariuszowi Drelichowi, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Lipusz Maciejowi Kostka, Burmistrzowi Gminy Kartuzy Mieczysławowi Gołuńskiemu, Burmistrzowi Gminy Żukowo Wojciechowi Kankowskiemu, Wójtowi Gminy Sulęczyno Bernardowi Gruczy, Wójtowi Gminy Chmielno Michałowi Melibrudzie, Wójtowi Gminy Przodkowo Andrzejowi Wyrzykowskiemu oraz Wójtowi Gminy Somonino Marianowi Kowalewskiemu.

DT: Dziękuję za rozmowę.

Komentarze