Gmina Żukowo Samorząd

Żukowo. Tylko troje radnych było przeciw wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Wojciecha Kankowskiego

Sesja absolutoryjna nie przebiegła tak zgodnie jak w sąsiednich samorządach. Radni klubu „Nasza Gmina Żukowo” wykorzystali debatę nad raportem o stanie gminy do zaatakowania burmistrza, ale ich zarzutów nikt nie podzielił. Wyraźną przewagę w tych ważnych dla burmistrza głosowaniach utrzymał klub „Kaszubskie Zrzeszenie Wyborcze”.

Radni zapoznali się z raportem o stanie gminy w 2022 r. Raport przedstawił burmistrz Wojciech Kankowski. Wynika z niego, że budżet gminy Żukowo na 2022 rok zakładał dochody w wysokości 245,1 mln zł, zaś wydatki na poziomie 298,9 mln zł. Ostatecznie dochody gminy wyniosły 304,5 mln zł, co stanowi 101,2 proc. planu. Natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 298,8 mln zł, co stanowi 93,2 proc. planu. Wydatki majątkowe sięgnęły kwoty 58,1 mln zł. Nadwyżka budżetu za 2022 rok wyniosła 5,75 mln zł. Zadłużenie wynosi 34 mln zł, co stanowi 11 proc.

Zagrzmiało od strony opozycji

Po zaprezentowaniu raportu odbyła się debata. Poprzednie lata pokazały, że opozycja będzie „chciała pokazać się” podczas niej. Tak tego było i w tym roku. Prym wiodła radna Mariola Zmudzińska. Jako pierwszy z jej strony pojawił się zarzut o nadmiernym zmienianiu w ciągu roku wartości budżetu i to, że jest on „rozdęty” inwestycjami. Radna klubu „Nasza Gmina Żukowo” wypomniała burmistrzowi, że wiele inwestycji pozostało przesuniętych w czasie a niektóre zrealizowano z dużym opóźnieniem. Kolejny zarzut dotyczył niewystarczającego zaangażowania się gminy w posykiwanie funduszy zewnętrznych m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Co prawda nie padły z jej strony zarzuty o niegospodarność, ale wyraźnie zarzucała włodarzowi zbyt duże jej zdaniem wydatki na wyjazdy do partnera Żukowa – niemieckiej gminy Weldenstein i na firmę konsultingową, według niej źle doradzającej przy budowie Obwodnicy Metropolitarnej. Do tego dołożyła jeszcze udział gminy w płatnych konkursach. Sporo uwagi poświęciła niedostatkom wody, jej jakości, zarzucając że problem ten jest niezrównoważony od wielu lat i stanowi zagrożenie dla mieszkańców.

Ad vocem burmistrza i radnych

W. Kankowski po kolei odniósł się do postawionych zarzutów i uwag. Przypomniał okoliczności, wskazał fakty, tam gdzie trzeba było omówił sprawy. Przemówiły fakty np. wobec zarzutów w sprawie wody radni usłyszeli, że w miejscowościach narażonych na jej brak, w ubiegłym roku przybyło 26 proc. mieszkańców, natomiast wody przybyło 100 proc. za sprawą zrealizowanych inwestycji.

Burmistrza wsparli radni tak jak Paweł Koreń, poruszony brakiem logiki w pierwszym ze stawianych zarzutów. Ostatecznie w głosowaniu w sprawie udzielenia wotum zaufania dwunastu radnych było za udzieleniem burmistrzowi wotum, dwóch się wstrzymało, trzech było przeciw.

Absolutorium i oświadczenie radnego A. Bychowskiego

W toku dalszego procedowania W. Kankowski poprosił radę o przyjęcie sprawozdania finansowego, które zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną i RIO. Przewodniczący komisji Grzegorz Tokarski to potwierdził. W głosowaniu nad tym punktem wynik był podobny jak poprzednio. Tuż przed głosowaniem w sprawie absolutorium dla burmistrza, wystąpienie miał radny Albin Bychowski, który odczytał oświadczenie klubu radnych „Kaszubskiego Zrzeszenia Wyborczego”. Było w nim wiele słów poparcia za dobrą robotę na rzecz gminy i wyraźny głos za absolutorium. Przeprowadzone głosowanie dało dwanaście głosów „za”.

– Nie mam powodów, żeby utyskiwać na głosowanie, ponieważ takie są prawa demokracji. Ale przykład pewnych działań jest przykry. Bardzo chcę podziękować za wyrozumiałość wielu radnych Kaszubskiego Zrzeszenia Wyborczego, którzy mogliby żądać więcej lub domagać się szybciej, a ja im odpowiadam że mnie wybierali mieszkańcy całej gminy. Dziękuję, bo razem można więcej – powiedział, dziękując za wyniki głosowania burmistrz W. Kankowski.

D. Tryzna

Komentarze